www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

معرفی و بررسی کتاب

ماهنامه پیمان کانادا شماره 63 مرداد 2557

  

با نوشتار دوم همرزم  مهربان

....هوشنگ معین زاده در دفتر

  

آنسوی سراب

آشنا شویم

  

از روز بوجود آمدن جانداری بنام انسان با داشتن فکر و اندیشه، همیشه در این خیال غوطه ور بوده است که چطور بوجود آمده و چه کسی با چه نیرویی باعث بوجود آمدن او و سایر انتظامات فلکی شده است.

ضعف و ناتوانی بشر مدت ها او را متوسل به پناه بردن با اشیاء و سنگها و آفتاب و ماه و غیره نموده است، ولی در طول اعصار که افکار بشری پخته تر شده است، انسانها خود را به رویدادها یا مطالب ماوراء الطبیعه مشغول نموده اند تا این ضعف و ناتوانی خود را بدینوسیله قوت بدهند و خلاء فکری خود را پر نمایند. ولی هیچوقت نتوانسته اند به درستی به چیزی دست یابند و همیشه در سرگردانی بوده اند. شاید برای اولین بار ابراهیم به این فکر افتاد که سنگ و چوب و بت مصنوع بشر نمی تواند قدرتی باشد که در سرنوشت انسان تاثیر بگذارد و بر علیه اصنام قیام نمود و در ایام بعد دانشمندان دیگری پیدا شدند چون موسی که برای بشر خدایی با قدرت بسیار و فوق العاده و قادر به هر کاری در نظر گرفتند و انسانها را به طرف این قدرت راهنمایی نمودند.

گرویدن به قدرت مطلق باعث شد که انسانها در زیر نفوذ قدرتی محدود قرار گیرند و با تضادهای اندیشه و استبداد مطلق روبرو گردیدند. همین تضادها بوده است که هزاران سال بشر را بر سر دو راهی ها و حقیقت چیست قرار داده است و هنوز هم هیچکس به درستی نتوانسته است این مشکلات فکری را حل نماید و خلاء فکری انسان را پر کند.

تازه ترین کتاب آقای هوشنگ معین زاده بنام «آنسوی سراب» اثری است خواندنی که در باره این مسائل و اندیشه های پراکنده کاوش می کند و در پی یافتن حقیقت است.

از سرابی که پیامبران و پیروان ناراست آنها بوجود آورده اند پرده بر می دارند و به ماوراء آن اندیشه ها سفر می کند و در لباس دوست با خدا گوشه هایی از خیالپردازیها و ناروایی هایی که بر بشر سایه افکنده است را باز می کند و در پی حقیقت واقعی می گردد و انسانها را از جزمی بودن و پیروی کورکورانه از دیگران باز می دارد و انسانها را به درست اندیشی راهنما می شود، عقل و خرد را ارج می گذارد و با موهومات مبارزه می کند.

آنسوی سراب کتابی است که دریچه را برای ما می گشاید تا بتوانم به برچسب های کاذبی که به مذهب بسته اند بهتر فکر نمائیم و سره را از ناسره تشخیص بدهیم. قدر مسلم این است که مذاهب و دین ها برای این بوجود آمدند که راهگشای سلامتی جامعه ها و انسانها باشند ولی در عمل راه آنها بجایی کشیده شد که حال و روز آنها از نداشتن مذهب هم بدتر شد و تحت استبداد دینی قرار گرفتند و موظف به رعایت مقرراتی شدند که آزادی های آنها را به زیر سئوال کشیده است و از نظر اندیشه به صورت جمود عقلی در آمده اند.

موج جدیدی که در افکار ایرانیان پس از انقلاب اسلامی بوجود آمده است و جویای یافتن حقیقتی راجع به دین هستند. همه تشنه آن هستند که بیشتر از راستی های مذهبی با اطلاع گردند، کتاب «آنسوی سراب» بسیاری از این نادانستنی ها را جواب می دهد و انسانها را به بسیاری حقایق آگاه می نماید و خداوند و پروردگار را بری از هر گونه ناراستی و نا راستی می داند.

باید این کتاب مفید را خواند و با اندیشه آزاد به آن  فکر نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com