www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

ارمغان

بشارت

 «خدا به زادگاهش باز می گردد»

به هم میهنان گرامی، بویژه جوانان بیدار و دلیر و مبارز ایران

بسیاری از هموطنان عزیز و گرامی من، بویژه آنهایی که در ایران هستند و امکان تهیه و خواندن کتاب«بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد»را ندارند، از من خواسته بودند که این کتاب را در سایت خود منتشر کنم تا آنها نیز بتوانند این کتاب را مطالعه کنند.

در پاسخ به این درخواست، با خوشحالی به آگاهی می رسانم که به یاری دوست عزیزی در«بنیاد فرهنگ ایران» این کار انجام گرفت و هم اکنون این کتاب با سایر نوشته های من به صورت PDF در کتابخانه این سایت قرار دارد..

و، من با کمال افتخار این کتاب را به هم میهنان گرامی،

 بویژه جوانان بیدار و دلیر و مبارز ایران ارمغان می کنم.

با این امید که این کتاب و کتابهای دیگری که در این زمینه ها نوشته ام و آثار سایر فرزانگان ایرانی که هر یک با دیدگاههای متفاوت به مشکلات بنیادی ایران پرداخته اند،بانگ جرسی باشد برای بیداری ایرانیان و اندیشیدن خردمندانه در بارۀ مصیبت هایی که تحت لوای دین اسلام و مذهب شیعه از گذشته های دور بر سر ملت و مملکت ما آمده و امروزه نیز مشتی آخوند انیرانی، همان ماجراها را با همان ترفندهای گذشته تکرار می کنند.

آرزوی من همانند همۀ ایرانیان میهن دوست اینست که به همت جوانان بیدار و دلیر و مبارز این آب و خاک همۀ این بیگانگانی که به بهانه دین اسلام و مذهب شیعه به سرزمین ما سرازیر شده اند، از میهن اهورایی ما رانده و به سرزمین های آباء و اجدادی خود فرستاده شوند تا ملت ایران بتواند با تکیه بر فرهنگ کهنسال خود بر ویرانه های ناشی از

عملکرد این تاریک اندیشان قرون وسطایی؛ ایرانی نو، آباد و آزاد بنا سازد.

پاریس، شهریور ماه 1385 -  هوشنگ معین زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com