www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

 

 معرفی و بررسی کتاب : آیا خدا مرده است؟!

 نوشته : هوشنگ معین زاده

 در ماهنامه گام  چاپ استرالیا شماره 172 سال 1382

از :آله دالفک

 آیا خدا مرده است؟!

هوشنک معین زاده نویسنده و آفریننده توانا در خرافه زدایی و راهنمای راستین خرد گرایی، دگر باره با آفریدن نسکی زیر نام «آیا خدا مرده است؟!»، برگ زرین دیگری بر نوشتارهای روشنگرانه خود افزود.

نسک «آیا خدا مرده است؟!» با درون مایه رسای خود پاسخ مانده هزاره ها، درباره هستی و نیستی، یا مرگ و زندگی خدایان و شناسانیدن کارنامه سیاه و زهر آگین شیادان بی دین ، دین دار نما در پوشاک نمایندگی از «الله» و دیگر خدایان ساخته و پرداختهٌ نا دیده و پیشینه زندگی ننگ آلود بر جای مانده از آنان، به روشنی نشان می دهد، که این نمایندگان دغلکار بجز خوردن مغز و مکیدن خون ساده اندیشان  در بند، انگیزه دیگری نداشته و کوچکترین گامی در راه روشنگری و نیک بختی مردمان بر نداشته اند.

این نسک نمونه که نوید دهنده آزادی اندیشه از بند خرافات دینی و گام دیگری به سوی روشنایی است، می تواند ایرانیان با فرهنگ را که 1400 سال است در بند روان تازیان تازشگر گرفتار آمده و به استخوان پرستی دشمن کشانیده شده اند و نمی دانند چرا، رهایی بخشد.

هوشنگ معین زاده با بهره گیری از خرد و دانش، چنان درستی های دلنشین را در برابر نادرستی های دل آزار، در کنار هم نمایانده است، که کمتر معمار زبردستی می تواند کاخ با شکوهی را بدانگونه پایه ریزی و چینه بندی کند.

با اینکه خرده گیری بر نوشتارهای دوست ارجمندم کار آسانی نیست، به خود این پروانه را می دهم که در باره دیدگاه اندک مهر آمیز او آمده (در برگ 233)، از بزرگ تبهکاران جهان محمد«خود خوانده رسول الله» یاد آوری کوتاهی کنم، که بهتر آن دانستم در این باره با خودش به سخن بنشینم.خواندن این نسک گرانبها از خویشکاری همه ایران پرستان شیفته آگاهی و راه آزادی است.

 

آله  دالفک - پاریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com