www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

  

 معرفی و بررسی کتاب: آیا خدا مرده است؟!

 نوشته : هوشنگ معین زاده

 در کیهان شماره 937 سال 2003

 

 از : دکتر محمود خوشنام

 

 

خدای اشراق!

هوشنگ معین زاده مثل اینکه خیال ندارد دست از سر خدا و پیامبرانش بردارد. همچنان به آنان پیله می کند و همه شوربختی های امروز ما را ارمغانی از سوی آنان به شمار می آورد.

در پی چهار کتاب پیشین: خیام و آن دروغ دلاویز!/ آن سوی سراب/کمدی خدایان/ و پیامبران خرد، اینک او پنجمین «رساله» خود را انتشار داده و طی آن می خواهد پاسخی برای این پرسش بیابد که «آیا خدا مرده است؟!». سبب پرسش نیز حیرتی است که انسان امروزه در برابر باورهای خود پیدا کرده است.

خدا با آن هزار و یک صفتی که به او نسبت می دهند، چگونه در برابر مصیبت هایی که بر بندگانش نازل می شود و در برابر جنایاتی که گردنکشان بی باور به او انجام می دهند، دستی از آستین بیرون نمی آورد تا عدالتی بر قرار کند«انگار نه انگار در این میان خدایی وجود دارد»بخصوص«این روزها که در سرزمین ما جماعتی ظاهراً خدا پرست به حکومت رسیده اند، همان می کنند که خدا ناپرستان دیروز می کردند و مردم با ناباوری می پرسند: این چه حکایتی است؟ این چگونه خدایی است؟!». اینجاست که کم کم به این فکر می افتند که «آیا واقعاً خدا مرده است؟».

معین زاده می گوید:«در چنین وضعیتی باید دست به کار شد و هر چه زودتر زنده یا مرده خدا را پیدا کرد و تکلیف مردم را با او روشن نمود!»...

خود او در 310 صفحه«رساله» تازه چراغ به دست گرفته و در گوشه و کنار حدیث ها و  افسانه ها - و به یاری خضر پیغمبر -  در بدر به دنبال زنده یا مرده خدا – و در واقع«آنچه یافت می نشود» پرسه زده است!

می پرسید پس از این گشت و گذار بلند به کجا رسیده است؟ مگر در دور باطل می توان به جایی رسید؟ ولی معین زاده رسیده است: آن حدایی که به بشر معرفی شده و (همه ما) او را پرستیده ایم. هرگز پای به عالم وجود و هستی نگذاشته است که بمیرد یا زنده(بماند)...

با این همه او به خدای دیگری رسیده که نه خودش ادعای خدایی و نه کسی داعیه پیغمبری او را دارد. او«خودآ»یی است که در «اشراق» درون نشسته است:

«خدایی که از آغاز هستی – در من، در تو، در او و در همه موجوداتی که حیات دارند، زنده است و ... زنده خواهد ماند»

رساله بعدی هوشنگ معین زاده به این ترتیب باید در بارهٌ خدای اشراق باشد که او را                «خدای خوب» نام نهاده است. آیا به یاری او جهان عوض خواهد شد (1)

(1) آیا خدا مرده است؟! هوشنگ معین زاده انتشارات آذرخش پاریس 1381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com