www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

 معرفی و بررسی کتاب : کمدی خدایان

 نوشته : هوشنگ معین زاده

 در گام چاپ استرالیا شماره 158سال1379

  

 از:  فریال - فرزام

  

 کمدی خدایان

 

کمدی خدایان نام کتاب تازه ای است از هوشنگ معین زاده که بزودی توزیع خواهد شد. این کتاب سیر و سیاختی است در عالم اندیشه، گشت و گذاری است در وادی مرگ و نگاهی است بدانچه در باره سرنوشت انسان پس از مرگ گفته اند.

دلهره مرگ، بویژه حوادثی که در پی آن بنا به روایات دینی گریبانگیر انسان می گردد، همواره او را دچار تشویش و نگرانی ساخته و هیچ راه نجاتی هم برای گریز از چنین «بد فرجامی» برای او در نظر گرفته نشده است.

ماجراهای پس از مرگ به گونه ای که روایت شده اند، علاوه بر اینکه با معیارهای عقلی و قوانین طبیعت سازگاری ندارد، قدمتشان نیز به هزاران سال پیش بر می گردد و آخرین روایات که در ضمن هولناکترین آنهاست در دین اسلام است که بیش از هزار و چهار صد سال از عمر آن می گذارد.

از همان زمان هایی که ترس از مرگ خیال انسان ها را به خود مشغول کرد، ادیان با زیرکی به بهره گیری از آن برخاستند و با شرح و بسط آن و نقل قصه های وهمی این امر طبیعی حیات را سفری خوفناک و فرجامی هولناک قلمداد کردند و به بهانه کفر و کفر گویی نیز اجازه ندادند که عقلا و بینشوران این وعده و وعیدهای کینه توزانه و روایات غیر علمی را از دیدگاه خرد و با روشنایی عقل به تجزیه و تحلیل بکشند.

در کمدی خدایان، خواننده با آشنایی به «هفت خوان» مرگ، به واهی بودن حوادث پس از مرگ که در باورش نشانده اند، پی می برد و دیدگاهش نسبت به زندگی و مرگ و دنیای آخرت، دگرگونه می شود. ضمن اینکه با حیرت در می یابد که خدا هم در کار خود و سرنوشتی که ادیان برای او و انسان رقم زده اند سردرگم مانده است. و با آگاهی به این حقایق، شادمانه گریبان حود را از همهٌ  دلهره های واهی رها می کند و ترس از مرگ را برای همیشه به گور می سپارد....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com